bg

Проект BG16RFOP002-2.077
29.03.2021

Осигуряване на оперативен капитал

Banner_PremierGroup.jpg

„Премиер Груп“ ООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.077-1519-C01 по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Получената подкрепа по процедура „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ни помогна да преодолеем икономическите затруднения от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19, свързани с намаляване на оборотите, реализирани от дружеството, намаляване на клиентите ни, както и трудностите, възникнали при нашите доставчици и партньори.

С получените средства посрещнахме разходи за материали и консумативи, както и за външни услуги, които са от съществено значение за устойчиво изпълнение на търговската ни дейност – тези външни услуги ни позволяват да поддържаме статуса ни на партньор на глобалната спътникова система за комуникация и навигация INMARSAT, като осъществяваме технически прегледи, профилактика и ремонти на такива системи на корабите, на които такива системи са инсталирани.

По този начин бе постигнат на положителен ефект по отношение на нашето предприятие за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Подкрепата, получена по Договор № BG16RFOP002-2.077-1519-C01 ще ни позволи да останем на пазара на кораборемонтни и корабостроителни услуги за продължителен период от време, независимо от настъпилите промени в глобалната икономика, които се отразяват на сектора на морския транспорт.

 

 

 

За контакти

ПРЕМИЕР ГРУП ООД
ул. "Капитан Петко войвода" 25
Варна 9000, България
Тел: +359-(0)52-600767, 600076
Факс: +359-(0)52-601469
E-mail:  premiere@premieregroup.net